Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων

Επιμέλεια: Διονύσης Γούτσος, Καθηγητής Κειμενογλωσσολογίας ΕΚΠΑ

Aarts, B., Close, J., Leech, G. & Wallis, S. (eds) (2013). The Verb Phrase in English: Investigating Recent Language Change with Corpora. Cambridge: Cambridge University Press.

Adolphs, S. & Carter, R. (2013). Spoken Corpus Linguistics: From Monomodal to Multimodal. London: Routledge.

Adolphs, S. & Knight, D. (2010). Building a spoken corpus. What are the basics? In A. O’Keeffe & M. McCarthy (eds) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. London: Routledge, 38-52.

Adolphs, S. (2008). Corpus and Context. Investigating Pragmatic Functions in Spoken Discourse. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Aijmer, K. & Rühlemann, C. (eds) (2014). Corpus Pragmatics: A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press.

Aijmer, K. & Stenström, A.-B. (eds) (2004). Discourse Patterns in Spoken and Written Corpora. Amsterdam/Philadlephia: Benjamins.

Andersen, G. (2010). How to use corpus linguistics in sociolinguistics. In A. O’Keeffe & M. McCarthy (eds) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. London: Routledge, 547-562.

Anderwald, L. & Szmrecsanyi, B. (2008). Corpus linguistics and dialectology. In A. Lüdeling & M. Kytö (eds) Corpus Linguistics: An International Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 1126-1140.

Anthony, L. (2013). A critical look at software tools in corpus linguistics. Linguistic Research 30(2), 141-161.

Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3). Tokyo, Japan: Waseda University.

Aston, G. (1999). Corpus use and learning to translate. Textus 12, 289-314. Available at: http://www.sslmit.unibo.it/~guy/textus.htm [Accessed 10 October 2015].

Aston, G., Bernardini, S. & Stewart, D. (eds) (2004). Corpora and Language Learners. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Atkins, S., Clear, J. & Ostler, N. (1992). Corpus design criteria. Literary and Linguistic Computing 7(1), 1-16.

Baayen, H. R. & Renouf, A. (1996). Chronicling the Times: Productive lexical innovations in an English newspaper. Language 72(1), 69-96.

Baayen, R. H. & Lieber, R. (1991). Productivity and English derivation: A corpus-based study. Linguistics 28, 801-843.

Baayen, R. H. (2009). Corpus linguistics in morphology: morphological productivity. In A. Lüdeling & M. Kytö (eds) Corpus Linguistics. An International Handbook. Berlin: Mouton De Gruyter, 900-919.

Baker, M. (1993). Corpus linguistics and translation studies: Implications and applications. In M. Baker, G. Francis & E. Tognini-Bonelli (eds) Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 233-250.

Baker, M. (1996). Corpus-based Translation Studies: The challenges that lie ahead. In H. Somers (ed.) Terminology, LSP and Translation. Studies in Language Engineering in Honour of Juan C. Sager. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 175-186.

Baker, P. & McEnery, T. (2005). A corpus-based approach to discourses of refugees and asylum seekers in UN and newspaper texts. Journal of Language and Politics 42, 197-226.

Baker, P. (2006). Using Corpora in Discourse Analysis. London/New York: Continuum.

Baker, P. (2010). Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Baker, P. (2011). Times may change, but we will always have money: Diachronic variation in recent British English. Journal of English Linguistics 39(1), 65-88.

Baker, P. (2014). Using Corpora to Analyze Gender. London: Bloomsbury.

Baker, P., Gabrielatos, C. & McEnery, T. (2013). Discourse Analysis and Media Attitudes: The Representation of Islam in the British Press. Cambridge: Cambridge University Press.

Baker, P., Gabrielatos, C., KhosraviNik, M., Krzyzanowski, M., McEnery, T. & Wodak, R. (2008). A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. Discourse & Society 19(3), 273-305.

Balossi, G. (2014). A Corpus Linguistic Approach to Literary Language and Characterization: Virginia Woolf’s The Waves. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Barnbrook, G., Mason, O. & Krishnamurthy, R. (2013). Collocation. Applications and Implications. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Baroni, M. & Evert, S. (2009). Statistical methods for corpus exploitation. In A. Lüdeling & M. Kytö (eds) Corpus Linguistics: An International Handbook. Vol. 2. Berlin: de Gruyter, 777-803.

Bauer, M. W. & Aarts, B. (2000). Corpus construction: A principle for qualitative data collection. In M. W. Bauer & G. Gaskell (eds) Qualitative Researching with Text, Image and Sound. A Practical Handbook. London: Sage, 19-37.

Beaton, R., Kelly, J. & Λεντάρη, Τ. (1995). Πίνακας συμφραζομένων του Διγενή Ακρίτη. Σύνταξη Ε. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Behrens, H. (2008). Corpora in Language Acquisition Research: History, Methods, Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Biber, D. (1993). Representativeness in corpus design. Literary and Linguistic Computing 8(4), 243-257.

Biber, D. (2011). Corpus linguistics and the study of literature: Back to the future? Scientific Study of Literature 1(1), 15-23.

Biber, D., Connor, U. & Upton, T. A. (2007). Discourse on the Move: Using Corpus Analysis to Describe Discourse Structure. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Biber, D., Conrad, S. & Cortes, V. (2003). Lexical bundles in speech and writing: An initial taxonomy. In A. Wilson, P. Rayson & T. McEnery (eds) Corpus Linguistics by the Lune: A Festschrift for Geoffrey Leech. Frankfurt: Peter Lang, 71-93.

Biber, D., Conrad, S. & Reppen, R. (1998). Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. & Finegan, E. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Bondi, M. & Scott, M. (eds) (2010). Keyness in Texts. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Burnard, L. (2002). Validation Manual for Written Language Resources. Available at: http://projects.oucs.ox.ac.uk/elra/D1.xml?ID=body.1_div.1 [Accessed 5 March 2015].

Burnard, L. (2005). Developing linguistic corpora: Metadata for corpus work. In M. Wynne (ed.) Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books, 30-46. Also available at: http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter3.htm [Accessed 5 March 2015].

Carter, R. & McCarthy, M. (1997). Exploring Spoken English. Cambridge: Cambridge University Press.

Cheng, W., Greaves, C. & Warren, M. (2006). From n-gram to skipgram to concgram. International Journal of Corpus Linguistics 11(4), 411-433.

Conrad, S. (2002). Corpus linguistic approaches for discourse analysis. Annual Review of Applied Linguistics 22, 75-95.

Culpeper, J. (2009). Keyness: Words, parts-of-speech and semantic categories in the character-talk of Shakespeare’s Romeo and Juliet. International Journal of Corpus Linguistics 14(1), 29-59.

Davies, M. & Raposo Preto-Bay, A. M. (2008). A Frequency Dictionary of Portuguese. Core vocabulary for learners. New York/London: Routledge.

Davies, M. (2012). Expanding horizons in historical linguistics with the 400-million word Corpus of Historical American English. Corpora 7(2), 121-157.

Diessel, H. (2009). Corpus linguistics and first language acquisition. In A. Lüdeling & M. Kytö (eds) Corpus Linguistics. An International Handbook. Volume 2. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1197-1212.

Duguid, A. (2010). Investigating anti and some reflections on Modern Diachronic Corpus-Assisted Discourse Studies (MD-CADS). Corpora 5(2), 191-220.

Efthymiou, A., Fragaki, G. & Markos, A. (2012a). Productivity of verb-forming suffixes in Modern Greek: A corpus-based study. Morphology 22 (4), 515-545.

Efthymiou, A., Fragaki, G. & Markos, A. (2012b). Exploring the productivity of -pió in Modern Greek: A corpus-based study. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds) Selected Papers of the 10th International Conference on Greek Linguistics. Komotini: Democritus University of Thrace, 243-254. Available at: http://www.icgl.gr/el/papers-in-greek.html [Accessed 5 October 2015].

Efthymiou, A., Fragaki, G. & Markos, A. (2014). Aspects of productivity of the Modern Greek prefix iper-: A corpus-based study. In G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, C. Papadopoulou & E. Vlachou (eds) Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, 373-383. Accessed at: http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL_11_selected_papers.pdf [Accessed 5 October 2015].

Erman, B. & Warren, B. (2000). The idiom principle and the open choice principle. Text 20(1), 29-62.

Fischer, R. (1998). Lexical Change in Present-Day English. A Corpus Study of the Motivation, Institutionalization, and Productivity of Creative Neologisms. Tübingen: Gunter Narr.

Fischer-Starcke, B. (2010). Corpus Linguistics in Literary Analysis: Jane Austen and her Contemporaries. London: Continuum.

Flowerdew, L. (2009). Applying corpus linguistics to pedagogy: A critical evaluation. International Journal of Corpus Linguistics 14(3), 393-417.

Fragaki, G. & Goutsos, D. (2005). Gender adjectives and identity construction in Greek corpora. Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics, University of York, 8-10 September 2005. Available at: http://icgl7.icte.uowm.gr/Fragaki-et-al.pdf

Fragaki, G. & Goutsos, D. (2015a). Women and men talking about men and women in Greek. In J. Romero-Trillo (ed.) Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 2015. Dordrecht: Springer, 89-115.

Fragaki, G. & Goutsos, D. (2015b). Greek diglossia in the 20th century: A historical corpus linguistics approach. Paper presented at the 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL12), 16-19 September 2015, Centrum Modernes Griechenland, Freie Universität, Berlin.

Fragaki, G. (2010). A corpus-based categorization of Greek adjectives. Proceedings of the 5th Corpus Linguistics Conference. 21-23 July 2009, University of Liverpool. Available at: http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2009/ [Accessed 5 October 2015].

Francis, W. & Kučera, H. (1964). Manual of Information to Accompany a Standard Corpus of Present-Day Edited American English, for Use with Digital Computers. Providence, RI: Brown University, Department of Linguistics.

Frantzi, K. T. & Loukaidou C. (2006). Corpus linguistics techniques to reveal Cypriot dialect information. In Proceedings of Digital Humanities 2006 – Association for Digital Humanities, 5-7 July 2006, Paris, France, 304-306.

Frantzi, K. T. (2007). Extracting stylistic distances from texts for forensic linguistics purposes. Proceedings of Digital Humanities 2007. Association for Digital Humanities, 4-8 June 2007, University of Illinois, Urbana-Champaign, 67-69.

Gabrielatos, C., McEnery, T., Diggle, P. & Baker, P. (2012). The peaks and troughs of corpus-based contextual analysis. International Journal of Corpus Linguistics 37(2), 151-175.

Gatto, M. (2014). Web as Corpus. Theory and Practice. London: Continuum.

Goutsos, D. & Fragaki, G. (2009). Lexical choices of gender identity in Greek genres: The view from corpora. Pragmatics 19(3), 317-340.

Goutsos, D. & Polymeneas, G. (2014). Identity as space: Localism in the Greek protests of Syntagma Square. Language & Politics 13(4), 675-701.

Goutsos, D. (2010). Analysing speech acts with the Corpus of Greek Texts: Implications for a theory of language. Proceedings of the 5th Corpus Linguistics Conference, 21-23 July 2009, University of Liverpool. Available at: http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2009/ [Accessed 5 October 2015].

Goutsos, D. (2010). The Corpus of Greek Texts: A reference corpus for Modern Greek. Corpora 5(1), 29-44.

Goutsos, D. (2014). Remembering and forgetting in Greek conversation: Bringing corpus linguistics to conversation analysis. In M. Christodoulidou (ed.) Analyzing Greek Talk-in-Interaction. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 96-127.

Goutsos, D., Hatzidaki, O. & King, P. (1994). A corpus-based approach to Modern Greek language research and teaching. In I. Philippaki-Warburton, K. Nicolaidis & M. Sifianou (eds) Themes in Greek Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 507-513.

Goutsos, D., Potagas, C., Kasselimis, D., Varkanitsa, M. & Evdokimidis, I. (2011). The Corpus of Greek Aphasic Speech: Design and compilation. In M. L. Carrió Pastor & M. A. Candel Mora (eds) Las tecnologías de la información y las comunicaciones: Presente y futuro en el análisis de córpora. Actas del III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. Valencia: Universitat Politècnica de València, 77-86.

Granger, S. & Meunier, F. (eds) (2008). Phraseology: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Greenbaum, S. (ed.) (1996). Comparing English Worldwide: The International Corpus of English. Oxford: Clarendon Press.

Habert, B., Nazarenko, A. & Salem, Α. (1997). Les linguistiques de corpus. Paris: Armand Colin.

Hoey, M. (2000). About sixty: The collocations, colligations and semantic prosodies of a number. In C. Heffer & H. Sauntson (eds) Words in Context. Birmingham: University of Birmingham, 95-109.

Hoey, M. (2005). Lexical Priming. A New Theory of Words and Language. London/New York: Routledge.

Hoover, D. L., Culpeper, J. & O’Halloran, K. (2014). Digital Literary Studies. Corpus Approaches to Poetry, Prose, and Drama. New York/London: Routledge.

Hori, M. (2004). Investigating Dickens’ Style. A Collocational Analysis. Basingstoke: Palgrave.

Hunston, S. & Francis, G. (1999). Pattern Grammar. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Hunston, S. (2007). Semantic prosody revisited. International Journal of Corpus Linguistics 12(2), 249-268.

Ide, N. (2008). Preparation and analysis of linguistic corpora. In S. Schreibman, R. Siemens & J. Unsworth (eds) A Companion to Digital Humanities. Oxford: Wiley-Blackwell. Available at: http://www.digitalhumanities.org/companion/ [Accessed 5 March 2015].

Johns, Τ. (1991). Should you be persuaded: Two examples of data-driven learning. In T. Johns & P. King (eds) Classroom Concordancing [ELR Journal 4]. Birmingham: CELS University of Birmingham, 1-16.

Jones, C. & Waller, D. (2015). Corpus Linguistics for Grammar: A Guide for Research. London/New York: Routledge.

Jones, S. M. & Sinclair, J. (1974). English lexical collocations. Cahiers de lexicologie 24, 15-61.

Jucker, A. H. & Taavitsainen, I. (2013). English Historical Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kilgarriff, A., Baisa, V., Bušta, J., Jakubíček, M., Kovář, V., Michelfeit, J., Rychlý, P. & Suchomel, V. (2014). The Sketch Engine: Ten Years on. Lexicography 1(1), 7-36.

Knowles, G. (1990). The use of spoken and written corpora in the teaching of language and linguistics. Literary and Linguistic Computing 5(1), 45-48.

Krishnamurthy, R. (1996). Ethnic, racial and tribal: The language of racism? In C. R. Caldas-Coulthard & M. Coulthard (eds) Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. London: Routledge, 129-149.

Krug, M. G. (2000). Emerging English Modals: A Corpus-Based Study of Grammaticalization. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Kübler, S. & Zinsmeister, H. (2015). Corpus Linguistics and Linguistically Annotated Corpora. London: Bloomsbury.

Laviosa, S. (2002). Corpus-based Translation Studies: Theory, Findings, Applications. Amsterdam: Rodopi.

Leech, G. & Fallon, R. (2004) [1992]. Computer corpora - what do they tell us about culture? In G. Sampson & D. McCarthy (eds) Corpus Linguistics. Readings in a Widening Discipline. London: Continuum, 160-171.

Leech, G. (1992). Corpora and theories of linguistic performance. Ιn J. Svartvik (ed.) Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of the Nobel Symposium 82, Stockholm, 4–8 August 1991. Berlin: Mouton de Gruyter, 105-122.

Leech, G. (1997). Introducing corpus annotation. Ιn R. Garside, G. Leech & A. McEnery (eds) Corpus Annotation. London: Longman, 1-18.

Leech, G. (2002). Recent grammatical change in English: Data, description, theory. In K. Aijmer & B. Altenberg (eds) Proceedings of the 2002 ICAME Conference. Amsterdam: Rodopi, 61-81.

Leech, G. (2005). Adding linguistic annotation. In M. Wynne (ed.) Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books, 17-29. Also available at: http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter2.htm [Accessed 5 March 2015].

Leech, G., Hundt, M., Mair, C. & Smith, N. (2009). Change in Contemporary English: A Grammatical Study. Cambridge: Cambridge University Press.

Louw, B. (1993). Irony in the text or insincerity in the writer? The diagnostic potential of semantic prosodies. In M. Baker, G. Francis & E. Tognini-Bonelli (eds) Text and Technology: In Honour of John Sinclair. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 157-176.

Louw, B. (1997). The role of corpora in critical literary appreciation. In A. Wichman, S. Fligelstone, T. McEnery & G. Knowles (eds) Teaching and Language Corpora. London: Longman, 240-251.

Louw, B. (2000). Contextual prosodic theory: Bringing semantic prosodies to life. In C. Heffer & H. Sauntson (eds) Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. CD-Rom publication, 48-94.

Louwerse, M. M. (2004). Semantic variation in idiolect and sociolect: Corpus linguistic evidence from literary texts. Computers and the Humanities 38, 207-221.

Lüdeling, A. & Kytö, M. (eds) (2008). Corpus Linguistics: An International Handbook. Berlin: Walter de Gruyter.

MacWhinney, B. (2007). The TalkBank Project. In J. C. Beal, K. P. Corrigan & H. L. Moisl (eds) Creating and Digitizing Language Corpora. London: Palgrave Macmillan, 163-180.

Mahlberg, M. (2012). Corpus Stylistics and Dickens’s Fiction. London: Routledge.

Mahlberg, M. (2014). Corpus stylistics. In M. Burke (ed.) The Routledge Handbook of Stylistics. London/New York: Routledge, 378-392.

Mair, C. (2009). Corpora and the study of recent change in language. In A. Lüdeling & M. Kytö (eds) Corpus Linguistics. An International Handbook. Volume 2. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1109-1125.

Marchi, A. (2010). “The moral in the story”: A diachronic investigation of lexicalised morality in the UK press. Corpora 5(2), 161-189.

Marcus, M. P., Santorini, B. & Marcinkiewicz, M. A. (1993). Building a large annotated corpus of English: The Penn Treebank. Computational Linguistics 19, 313-330.

Mautner, G. (2007). Mining large corpora for social information: The case of “elderly”. Language in Society 36(1), 51-72.

McCarthy, M. & O’Keeffe, A. (2010). Historical perspective. What are corpora and how have they evolved? In A. O’Keeffe & M. McCarthy (eds) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. London: Routledge, 3-13.

McCarthy, M. (2004). Lessons from the analysis of chunks. The Language Teacher 28(7), 9-12.

McCarthy, M. (2006). Explorations in Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

McEnery, T. & Hardie, A. (2012). Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

McEnery, T. & Wilson, A. (1996). Corpus Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

McEnery, T. & Xiao, R. (2007). Parallel and comparable corpora. What is happening? In G. James & G. Anderman (eds) Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 18-31.

McEnery, T., Xiao, R. & Tono, Y. (2006). Corpus Based Language Studies. An Advanced Resource Book. London: Routledge.

McIntyre, D. & Walker, B. (2010). How can corpora be used to explore the language of poetry and drama? In A. O’Keefe & M. McCarthy (eds) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. New York/London: Routledge, 516-530.

Mindt, D. (1996). English corpus linguistics and the foreign-language teaching syllabus. In J. Thomas & M. H. Short (eds) Using Corpora for Language Research: Studies in Honour of Geoffrey Leech. Harlow: Longman, 232-247.

Mollin, S. (2009). “I entirely understand” is a Blairism: The methodology of identifying idiolectal collocations. International Journal of Corpus Linguistics 14(3), 330-355.

Mollin, S. (2014). The (Ir)reversibility of English Binomials. Corpus, Constraints, Developments. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Moon, R. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford: Clarendon.

Nesi, H. & Basturkmen, H. (2006). Lexical bundles and discourse signaling in academic lectures. International Journal of Corpus Linguistics 11(3), 283-304.

O’Keeffe, A., McCarthy, M. & Carter, R. (2007). From Corpus to Classroom: Language Use and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Oakes, M. (1998). Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Olohan, M. (2004). Introducing Corpora in Translation Studies. London: Routledge.

Partington, A. (1998). Patterns and Meanings: Using Corpora for English Language Research and Teaching. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Partington, A. (2012). The changing discourses on antisemitism in the UK press from 1993 to 2009: A modern diachronic corpus-assisted discourse study. Journal of Language and Politics 11(1), 51-76.

Partington, A., Morley, J. & Haarman, L. (eds) (2004). Corpora and Discourse. Bern: Peter Lang.

Philip, G. (2011). Colouring Meaning: Collocation and Connotation in Figurative Language. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Philippides, D. (1981). Computers and Modern Greek. Mantatoforos 17, 5-13.

Philippides, D. (1988). Literary detection in the Erotokritos and The Sacrifice of Abraham. Literary and Linguistic Computing 3, 1-11.

Philippides, D., Holton, D. & Dawson, J. L. (1996-2001). Του κύκλου τα γυρίσματα: Ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση. Αθήνα: Ερμής.

Pinna, A. (2006). Discourse prosody of some intensifiers in G. W. Bush’s Presidential Speeches. In A. M. Hornero, M. J. Luzón & S. Murillo (eds) Corpus Linguistics. Applications for the Study of English. Bern: Peter Lang, 93-111.

Rayson, P., Leech, G. & Hodges, M. (1997). Social differentiation in the use of English vocabulary: Some analyses of the conversational component of the British National Corpus. International Journal of Corpus Linguistics 2(1), 133-152.

Renouf, A. & Sinclair, J. (1991). Collocational frameworks in English. In K. Aijmer & B. Altenberg (eds) English Corpus Linguistics: Studies in the Honour of Jan Svartvik. London: Longman, 128-143.

Renouf, A. (2007). Corpus development 25 years on: from super-corpus to cybercorpus. In R. Facchinetti (ed.) Corpus Linguistics 25 Years on. Amsterdam: Rodopi, 27-49.

Reppen, R. & Simpson, R. (2002). Corpus Linguistics. In N. Schmitt (ed.) An Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold, 92-111.

Reppen, R., Fitzmaurice, S. & Biber, D. (eds) (2002). Using Corpora to Explore Linguistic Variation. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Romaine, S. (2008). Corpus linguistics and sociolinguistics. In A. Lüdeling & M. Kytö (eds) Corpus Linguistics: An International Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 96-111.

Römer, U. & Schulze, R. (2009). Exploring the Lexis-Grammar Interface. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Römer, U. (2004). A corpus-driven approach to modal auxiliaries and their didactics. In J. Sinclair (ed.) How to Use Corpora in Language Teaching. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 185-199.

Rudanko, J. (2006). Watching English grammar change: A case study on complement selection in British and American English. English Language and Linguistics 10(1), 31-48.

Rühlemann, C. & Aijmer, K. (2014). Introduction. Corpus pragmatics: Laying the foundations. In K. Aijmer & C. Rühlemann (eds) Corpus Pragmatics: A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 1-26.

Saldanha, G. (2009). Using Corpora in Translation Studies. London: Continuum.

Sampson, G. & McCarthy, D. (eds) (2004). Corpus Linguistics. Readings in a Widening Discipline. London: Continuum.

Schmid, H.-J. (2000). Εnglish Abstract Nouns as Conceptual Shells. From Corpus to Cognition. Berlin: de Gruyter.

Schmid, H.-J. (2003). Do women and men really live in different cultures? Evidence from the BNC. In A. Wilson, P. Rayson & T. McEnery (eds) Corpora by the Lune: A Festschrift for Geoffrey Leech. Frankfurt: Peter Lang, 185-221.

Schmitt, N., Grandage, S. & Adolphs, S. (2004). Are corpus-derived recurrent clusters psycholinguistically valid? In N. Schmitt (ed.) Formulaic Sequences: Acquisition Processing, and Use. Amsterdam /Philadelphia: Benjamins, 127-152.

Scott, M. (2008). WordSmith Tools (Version 6). Liverpool: Lexical Analysis Software.

Sealey, A. (2009). Probabilities and surprises: A realist approach to identifying linguistic and social patterns, with reference to an oral history corpus. Applied Linguistics 31(2), 215-235.

Semino, E. & Short, M. (2004). Corpus Stylistics. Speech, Writing and Thought Presentation in a Corpus of English Writing. London/New York: Routledge.

Sharoff, S., Rapp, R., Zweigenbaum, P. & Fung, P. (eds) (2012). Building and Using Comparable Corpora. Berlin: Springer.

Sigley, R. & Holmes, J. (2002). Looking at girls in corpora of English. Journal of English Linguistics 30(2), 138-157.

Simpson-Vlach, R. & Ellis, N. C. (2010). An academic formulas list: New methods in phraseology research. Applied Linguistics 31(4), 487-512.

Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Sinclair, J. (1996). Preliminary recommendations on corpus typology. EAGLES document. Available at: http://www.ilc.pi.cnr.it/EAGLES/corpustyp/corpustyp.html [Accessed 5 March 2015].

Sinclair, J. (1996). The search for units of meaning. Textus 9, 75-106.

Sinclair, J. (1998). The lexical item. In E. Weigand (ed.) Contrastive Lexical Semantics. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1-24.

Sinclair, J. (2004). Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. London: Routledge.

Sinclair, J. (2005). Corpus and Text. Basic Principles. In M. Wynne (ed.) Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books: 1-16. Also available at: http://www.ahds.ac.uk/creating/guides/linguistic-corpora/chapter1.htm [Accessed 5 March 2015].

Sinclair, J. (ed.) (1987a). Collins Cobuild English Language Dictionary. London & Glasgow: HarperCollins.

Sinclair, J. (ed.) (1987b). Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing. London: Collins.

Sinclair, J. (ed.) (1990). Collins Cobuild English Grammar. Glasgow: HarperCollins.

Sinclair, J. (ed.) (1995). Collins Cobuild English Language Dictionary. London & Glasgow: HarperCollins.

Sinclair, J. (ed.) (2004). How to Use Corpora in Language Teaching. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Sinclair, J. M., Jones, S. & Daley, R. (2004). English Collocation Studies: The OSTI Report. (Εd. by R. Krishnamurthy). London: Continuum.

Stefanowitsch, A. & Gries, S. T. (2003). Collostructions: Investigating the interaction between words and constructions. International Journal of Corpus Linguistics 8(2), 209-243.

Steinberger, R., Ebrahim, M., Poulis, A., Carrasco-Benitez, M., Schlüter, P., Przybyszewski, M. & Gilbro, S. (2014). An overview of the European Union’s highly multilingual parallel corpora. Language Resources and Evaluation Journal 48(4), 679-707.

Stenström, A.-B., Andersen, G. & Hasund, I. K. (2002). Trends in Teenage Talk. Corpus Compilation, Analysis and Findings. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Stewart, D. (2010). Semantic Prosody: A Critical Evaluation. London: Routledge.

Stubbs, M. (1996). Text and Corpus Analysis. Computer-assisted Studies of Language and Culture. Oxford: Blackwell.

Stubbs, M. (2001). Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford: Blackwell.

Stubbs, M. (2002). Two quantitative methods of studying phraseology in English. International Journal of Corpus Linguistics 7(2), 215-244.

Stubbs, M. (2005). Conrad in the computer: examples of quantitative stylistic methods. Language and Literature 14(1), 5-24.

Stubbs, M. (2009). Technology and phraseology. With notes on the history of corpus linguistics. In U. Römer & R. Schulze (eds) Exploring the Lexis-Grammar Interface. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 15-31.

Teubert W. (2010). Meaning, Discourse and Society. Cambridge: Cambridge University Press.

Teubert, W. & Krishnamurthy, R. (2007). General introduction. In W. Teubert & R. Krishnamurthy (eds) Corpus Linguistics. Critical Concepts in Linguistics. London: Routledge, 1-37.

Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R. & Vetter, E. (2000). Methods of Text and Discourse Analysis. London: Sage.

Tognini-Bonelli, E. (2001). Corpus Linguistics at Work. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Tognini-Bonelli, E. (2010). Theoretical overview of the evolution of corpus linguistics. In A. O’Keeffe & M. McCarthy (eds) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. London: Routledge, 14-27.

Tognini-Bonelli, Ε. (2001). Corpus Linguistics at Work. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Tomasello, M. (2003). Constructing a Language. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Virtanen, T. A. (2009). Corpora and discourse analysis. In M. Kytö & A. Lüdeling (eds) Corpus Linguistics: An International Handbook. Vol. 2. Berlin: Walter de Gruyter, 1043-1070.

Weisser, M. (2014). Speech act annotation. In K. Aijmer & C. Rühlemann (eds) Corpus Pragmatics: A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 84-110.

Wood, D. (2010). Lexical clusters in EAP textbook corpus. In D. Wood (ed.) Perspectives on Formulaic Language: Acquisition and Communication. London: Continuum, 107-125.

Wynne, M. (ed.) (2005). Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books.

Zanettin, F. (2012). Translation-driven Corpora: Corpus Resources for Descriptive and Applied Translation Studies. Manchester: St. Jerome.

Zanettin, F. (2013). Corpus methods for Descriptive Translation Studies. ProcediaSocial and Behavioral Sciences 95, 20-32.

Zanettin, F., Bernardini, S. & Stewart, D. (eds) (2003). Corpora in Translator Education. Manchester: St. Jerome.

Γούτσος, Δ. & Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. (2009). Η διδασκαλία του ακαδημαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά με τη χρήση σωμάτων κειμένων. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-23 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 213-223.

Γούτσος, Δ. & Πόταγας, Κ. (2014). Τα λάθη στον προφορικό λόγο: Παραφασίες και ολισθήματα. Στο Κ. Πόταγας & Ι. Ευδοκιμίδης (επιμ.) Λόγος και Λάθος. Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 75-91.

Γούτσος, Δ. & Φραγκάκη, Γ. (2014). Πρόσφατη γλωσσική αλλαγή στα ελληνικά: Σχεδιασμός του Διαχρονικού Σώματος Ελληνικών Κειμένων του 20ού αιώνα. Στο G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, C. Papadopoulou & E. Vlachou (επιμ.) Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, 318-329. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.rhodes.aegean.gr/Assets/announcements/diafora/ICGL_11_selected_papers.pdf

Γούτσος, Δ. & Φραγκάκη, Γ. (2015). Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://hdl.handle.net/11419/1932

 

Γούτσος, Δ. (2002). Η χρήση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στην ανάλυση λόγου. Στο C. Clairis (επιμ.) Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική. Ι. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη, Παρίσι, 13-15 Σεπτεμβρίου 2001. Paris: L’Harmattan, 219-222.

Γούτσος, Δ. (2003). Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και υλοποίηση. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/gr.htm [Τελευταία πρόσβαση 5 Μαρτίου 2015].

Γούτσος, Δ. (2006). Ανάπτυξη λεξιλογίου – Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Στο Δ. Γούτσος, Μ. Σηφιανού & Α. Γεωργακοπούλου Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης, 13-92.

Γούτσος, Δ. (2009). «Λόγος να γίνεται»: Μεταγλωσσική φρασεολογία στο λόγο των πολιτικών του κοινοβουλίου. Στο E. Karamalengou & E. Makrygianni (eds) Αντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture. In Honour of John-Theophanes A. Papademetriou. Stuttgart: Franz Steiner, 638-647.

Γούτσος, Δ. (2009). Μόρια, δείκτες λόγου και κειμενικά επιρρήματα: Η οριοθέτηση των γλωσσικών κατηγοριών με τη χρήση ΗΣΚ. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας,, 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 754-768. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case2.html [Τελευταία πρόσβαση 5 Οκτωβρίου 2015].

Γούτσος, Δ. (2012). Πώς να θυμάσαι και πώς να ξεχνάς στα Ελληνικά: Δομικά σχήματα και πράξεις ομιλίας στο Σώμα Ελληνικών Κειμένων. Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (επιμ.) Selected Papers of the 10th International Conference on Greek Linguistics. Komotini: Democritus University of Thrace, 763-772. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.icgl.gr/el/papers-in-greek.html [Τελευταία πρόσβαση 5 Οκτωβρίου 2015].

Γούτσος, Δ. (2014). Συνδέοντας το κείμενο με το σύστημα: Γλωσσικές πράξεις και σώματα κειμένων. Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμ.) Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 189-223.

Γούτσος, Δ. (2014). Χαρτογραφώντας το σημασιολογικό πεδίο της ασθένειας στα Ελληνικά. Γλωσσολογία 22, 1-17.

Γούτσος, Δ. (επιμ.) (2014). Ο προφορικός λόγος στα Ελληνικά. Καβάλα: Σαΐτα. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.saitapublications.gr/2014/04/ebook.90.html

Γούτσος, Δ., Πόταγας, Κ., Κασελίμης, Δ., Βαρκανίτσα, Μ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (2011). Μελετώντας τις παραφασίες στο Σώμα Κειμένων Ελληνικού Αφασικού Λόγου. Στο Κ. Πόταγας & Ι. Ευδοκιμίδης (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Λόγος και Μνήμη. Αθήνα: Συνάψεις, 23-47.

Κυριαζίδης, Ν. Ι. & Καζάζης, Ι. Ν. (1992). Τα ελληνικά του Μακρυγιάννη με τον υπολογιστή. Αθήνα: Παπαζήσης.

Κυριαζίδης, Ν. Ι., Καζάζης, Ι. Ν. & Brehier, J. (1992). Το λεξιλόγιο του Μακρυγιάννη. Αθήνα.

Μαρκόπουλος, Γ. (2006). Ζητήματα υπολογιστικής γλωσσολογίας: Prolog και μορφολογική ανάλυση. Αθήνα: Περιοδικό «Παρουσία», Παράρτημα 69.

Σακελλαρίου, Α. (2015). Φωνολογία της Νέας Ελληνικής και ηλεκτρονικά σώµατα κειµένων: Μελέτη του φαινοµένου της έκκρουσης φωνηέντων. Γλωσσολογία 23, 13-22.

Σαριδάκης, Ι. Ε. (2010). Σώματα κειμένων και μετάφραση. Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Παπαζήσης.

Φέρλας, Α.-Έ. (2011). Ο προκατασκευασμένος λόγος στα Ελληνικά και Αγγλικά. Μια μελέτη βασισμένη σε σώματα κειμένων με προεκτάσεις στη διδασκαλία της γλώσσας. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φιλιππίδου, Ν. (1986). Η θυσία του Αβραάμ στον υπολογιστή/The Sacrifice of Abraham on the Computer. Αθήνα: Ερμής.

Φραγκάκη, Γ. (2009). Συχνότητα εμφάνισης και ταξινόμηση των επιθέτων σε σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου. Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1-3 Ιουνίου 2007. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 359-369.

Φραγκάκη, Γ. (2010). Ο αξιολογικός ρόλος του επιθέτου και η χρήση του ως δείκτη ιδεολογίας: Μελέτη βασισμένη σε σώματα κειμένων δημοσιογραφικού λόγου. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φραγκάκη, Γ. (2010β). Το επίθετο ως δείκτης ιδεολογίας σε κείμενα δημοσιογραφικού λόγου. Πρακτικά 5ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 29-31 Μαΐου 2009. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 297-306.

Φραγκάκη, Γ. (2012). Η ιδιόλεκτος των κυβερνητικών εκπροσώπων: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις στο κειμενικό είδος της ενημέρωσης συντακτών. Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (επιμ.) Selected Papers of the 10th International Conference on Greek Linguistics. Komotini: Democritus University of Thrace, 1197-1206. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.icgl.gr/el/papers-in-greek.html [Τελευταία πρόσβαση 5 Μαρτίου 2015].

Φραντζή, Κ. & Γεωργαλίδου Μ. (2008). Στρατηγικές συγκρότησης σε κείμενα γραπτού πολιτικού λόγου: Μια προσέγγιση με τη χρήση τεχνικών της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, 29 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2008, Ιωάννινα, 1248-1262

Φραντζή, Κ. & Καραντζόλα, E. (2005). Ημιαυτόματη αναγνώριση δωδεκανησιακών ιδιωματικών λέξεων και εκφράσεων από δημοτικά τραγούδια. Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, University of York, York, U.K.

Φραντζή, Κ. & Μακαριάδης E. (2004). Κατασκευή και χρήση σωμάτων κειμένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς. Η εφαρμογή στην ελληνική γλώσσα. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 24, 764-774.

Φραντζή, Κ. Θ. (2005). Γλωσσικά και μη χαρακτηριστικά των προκηρύξεων της 17Ν. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 25, 639-650.

Φραντζή, Κ. Θ. (2009). Δικαστική γλωσσολογία: Αυτόματη εξαγωγή υφολογικών γλωσσικών χαρακτηριστικών. Στο A. Tsangalidis (επιμ.) Selected Papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, 4-6 May 2007, 505-512.

Φραντζή, Κ. Θ. (2012). Εισαγωγή στην επεξεργασία των σωμάτων κειμένων. Αθήνα: Ίων.